Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Sol·licitud de canvi de grup any acadèmic 2015-2016


La so·licitud de canvi de grup s'ha de presentar per escrit.
Heu d'usar l'imprès de sol·licitud de canvi de grup que trobareu en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila i Rotger, o que podeu descarregar per emplenar i lliurar en els serveis.


Canvi entre els grups G01 i G02 del primer curs del grau de Biologia

La petició de canvi de grup ha d'estar raonada i justificada.
S'ha de presentar la documentació acreditativa de les causes per les quals es demana el canvi de grup.

A l'apartat demana de la instància començau escrivint:
"El canvi del grup G01 al grup G02 de les assignatures següents: ..."


Canvi entre grups mitjans

La petició de canvi de grup ha d'estar raonada.
S'ha de presentar la documentació acreditativa de les causes per les quals es demana el canvi de grup.

A l'apartat demana de la instància començau escrivint:
"El canvi del grup A al grup B de les assignatures següents: ..."


Termini de sol·licitud

Primer termini : Fins el 10 de setembre de 2015 a les 10h.
Les sol·licituds presentades dins aquest primer termini seran resoltes abans que les del segon termini.

Segon termini: Fins el 17 de setembre de 2015 a les 10h.
Les sol·licituds presentades dins aquest termini seran resoltes a ser possible dins la segona setmana del curs.

Atenció
: La facultat podria reassignar els grups dels alumnes per igualar l'ocupació dels grups o per altres motius d'organització docent. Els alumnes que s'hagin matriculat més tard seran els primers que es canviaran de grup. En el cas de Biologia, la reassignació no canviarà de grups del matí a grups de l'horabaixa ni de l'horabaixa al matí. Quan la facultat hagi de reassignar els grups dels alumnes, s'obrirà un termini de sol·licitud que es farà públic perquè l'alumnat que es vegi afectat per la reassignació pugui al·legar motius perquè no se'l canviî de grup.Facultat ↵
Diversos