Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Compromís amb la Qualitat

Comissions de Garantia de Qualitat

Declaració

L'actual equip deganal assumeix el compromís amb la Qualitat que l'anterior equip, essent el doctor Antoni Miralles el degà de la facultat, proposà a la Junta de Facultat i aquesta aprovà el 15 de març de 2010. El contingut de la declaració aprovada en el 2010 és el següent:

Amb aquesta declaració, la Junta de la Facultat de Ciències vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions. Es compromet a:

a) Assumir la qualitat com a valor essencial i implantar la cultura de la millora contínua.

b) Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.

c) Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.

d) Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la Facultat de Ciències.

e) Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La Junta de la Facultat de Ciències considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les personesque participen en les activitats de la Facultat. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. La Junta de la Facultat de Ciències vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar la seva contínua adequació.

Facultat ↵
Diversos