Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Treball Fi de Grau any acadèmic 2013-14

Calendari del TFG de 2014-15

Presentacions ANTICIPADES febrer 2014

Tutors: Dia 6 de febrer el tutor haurà lliurat el model d'informe d'avaluació que es troba a baix a l'apartat Documents. El document emplenat s'ha de lliurar signat dins sobre tancat als serveis administratius (adreçau-vos a Carmen Miró o Ana Quesada). Si la qualificació és igual o superior a 5, s'ha d'enviar la memòria de l'alumne en PDF a deganat.ciencies@uib.es i als membres del tribunal. L'article 20 (pàg. 8) de la normativa pròpia de la Facultat de Ciències estableix el procediment d'avaluació.

Tribunals: A l'apartat Assignacio de treballs següent es poden trobar les propostes dels treballs realitzats pels alumnes. Dia 6 de febrer els tutors hauran d'haver enviat la memòria dels alumnes que podran passar a fer la presentació i defensa oral als membres dels tribunals. Els membres del tribunal han de valorar la memòria i la presentació i defernsa oral usant els models d'informes d'avaluació del tribunal que es publicaran aquí en breu.

Veure tribunals designats pels directors dels departaments amb els alumnes que han d'avaluar.

Publicat: 3-febrer-2014


ASSIGNACIÓ de treballs
Publicat: 9-octubre-2013

NORMATIVA específica de la facultat
L'equip deganal ha elaborat la proposta de normativa específica dels treballs de fi de grau de les titulacions de la facultat. La normativa desenvolupa l'Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau a la Universitat de les Illes Balears. Normativa.

CALENDARI del treball de fi de grau
Atenció: La presentació anticipada del TFG en el mes de febrer només la poden fer els alumnes que estan en disposició d'acabar el grau el febrer. Calendari general | del tutor | del director dep. | de l'alumnat.

DOCUMENTS


PROCEDIMENT per sol·licitar l'assignació d'un treball

Condicions: L'alumnat que té o podrà tenir 174 crèdits superats en acabar el període d'avaluació del setembre.

L'alumnat amb un treball assignat segons els articles 9 o 10 no fa falta que presenti una nova sol·licitud. El document presentat al juny serveix.

Termini període extraordinari: Del 14 al 17 d'octubre a les 12h.
Termini: Del 3 a l'11 de Set. 2013
: Notau que es poden tenir exàmens per fer o actes sense tancar en el moment de fer la sol·licitud.

Procediment:

 1. Crea un document de text amb el nom igual al teu DNI o passaport amb l'extensió txt, per exemple, 40987654E.txt.
 2. Edita el document i escriu la informació següent en línies separades. El document d'exemple quedarà amb el format que es mostra a la figura:

  • El codi del grau que curses: GBIO, GBIQ, GFIS o GQUI
  • El teu nom i llinatges
  • El teu número de DNI amb la lletra
  • Escriu en línies succesives els números de entre 5 i 10 TFG que voldries fer ordenats per preferència (primer el que t'agrada més). És important que escriguis almenys els 5 treballs que més t'interessen, tal vegada el que poses primer s'assigni a una altra persona. Biologia | Bioquímica | Física | Química |
  • La teva adreça de correu electrònic
 3. Entra a UIBdigital i genera un extracte-acadèmic(*) amb format pdf. Si escau, canvia-li el nom perquè sigui el número del teu DNI amb la lletra. Si enviares el missatge abans de dia 5 al migdia, no fa falta adjuntar aquest pdf, es generà en els serveis administratius.
 4. Envia un correu electrònic des de la teva adreça validada a UIBdigital (la pots comprovar o canviar a UIBdigital > Preferències > Perfil > Dades personals > Contacte)
  • A: llic.grau.mo@uib.es
  • Assumpte: Assigna TFG GBIO (o el codi que correspongui: GBIO, GBIQ, GFIS o GQUI)
  • Adjunts: el document de text i l'expedient acadèmic.

(*) Els expedients acadèmics dels alumnes interessats en un treball s'enviaran al professorat amb la finalitat d'utilitzar-los com un criteri d'ordenació i, posteriorment, per preparar la tutela de la persona assignada. El professorat es compromet a guardar la confidencialitat dels expedients, a no utilizar-los per a cap altra finalitat i a eliminar-los, incloses còpies digitals o impreses, si n'hi ha, una vegada acabada la finalitat declarada.

Si tens algun dubte sobre el procediment escriu o telefona als serveis administratius. Publicat: 3-setembre-2012.


PROPOSTA de treballs segons els articles 9 o 10

Exemples: Biologia1 | Biologia2 | Física | Química |

El professorat ha de lliurar un document amb els apartats indicats en els exemples.
Es pot usar aquesta plantilla: Plantilla proposta TFG.doc.
El document amb la proposta s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila. Es pot lliurar per correu electrònic a llic.grau.mo@uib.es.

Per a l'oferta particular de treballs a l'alumnat (Article 10 de la normativa específica), es pot descarregar i emplenar aquest document o usar aquesta plantilla. El document emplenat s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila.

L'alumnat pot proposar un treball segons l'Article 9 de la normativa específica. Es pot descarregar i emplenar aquest document o usar aquesta plantilla. El document emplenat s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila.

Els serveis administratius remetran els documents rebuts al cap d'estudis de la titulació i al secretari del departament del professor als efectes que siguin oportuns


TFG 2012-13

 

Facultat ↵
Diversos