UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Contacte

Equip deganal

Degà
Antoni Amengual Colom

Secretària de la Facultat
Jerònia Lladó Vich

Vicedegà i cap d’estudis de Biologia
Bernhard Oliver Vögler

Vicedegana i cap d’estudis de Bioquímica
Ana María Proenza Arenas

Vicedegà i cap d’estudis de Física
Sebastià Monserrat Tomàs

Vicedegà i cap d’estudis de Química
Angel García Raso

Serveis administratius

Isabel Oliver, Tel.  971 173487
Ana Quesada, Tel. 971 179931

Correu electrònic: grau.mo@uib.es

Pàgina dels serveis administratius

Consergeries

Edifici Mateu Orfila i Rotger. Tel. 971 173009

Edifici Guillem Colom Casasnovas. Tel. 971 173181


Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)