UIB
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Contacte equip deganal

Degà

Antoni Amengual Colom

Secretària de la Facultat

Jerònia Lladó Vich

Vicedegà i cap d’estudis de Biologia

Bernhard Oliver Vögler

Vicedegana i cap d’estudis de Bioquímica

Ana María Proenza Arenas

Vicedegà i cap d’estudis de Física

Sebastià Monserrat Tomàs

Vicedegà i cap d’estudis de Química

Angel García Raso


Serveis administratius

Serveis administratius
Isabel Oliver, Tel.  971 173487
Ana Quesada, Tel. 971 179931

Correu electrònic: grau.mo@uib.es

Pàgina dels serveis administratius ➢


Consergeries

Edifici Mateu Orfila i Rotger.
Tel. 971 173009

Edifici Guillem Colom Casasnovas.
Tel. 971 173181


Informació estudis de grau
Normatives
Facultat

Contacte Follow @FCienciesUIB
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma.
Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació

Web UIB


FC http://fciencies.uib.es
Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)