UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Competències grau de Química

Bàsiques

 1. Demostrar tenir coneixements i comprendre’ls en l’àrea de la química a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé té com a suport llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en l’estudi de la química.
 2. Demostrar tenir coneixements i comprendre’ls en àrees relacionades amb la química (matemàtiques, física, biologia i geologia) a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé té com a suport llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en l’estudi de la química.
 3. Saber aplicar els coneixements químics a la feina o la vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se elaborant i defensant arguments i resolent problemes dins de l’àrea de la química.
 4. Tenir capacitat per reunir i interpretar dades rellevants, dins de l’àrea de la química, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 5. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit químic a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en química amb un alt grau d’autonomia.

Transversals

 1. Tenir capacitat de comunicació (oral i escrita) en la llengua oficial i en anglès.
 2. Tenir capacitat de treball en equip (multidisciplinari o no).
 3. Tenir capacitat per gestionar dades i generar informació/coneixement (ús eficaç i eficient de les TIC i altres recursos).
 4. Tenir capacitats de gestió/direcció eficaces i eficients: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 5. Tenir capacitat de resolució eficaç i eficient de problemes, demostrant principis d’originalitat i autodirecció.
 6. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.
 7. Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient, la prevenció de riscos laborals i la responsabilitat social corporativa.
 8. Demostrar preocupació per la deontologia professional i el compromís ètic.
 9. Tenir capacitat d’aprenentatge autònom per al desenvolupament professional continu (LLL).
 10. Tenir coneixement dels principis i els hàbits de la recerca cientificotècnica.

Relatives al coneixement (teoria)

 1. Tenir coneixement de la terminologia química: nomenclatura, termes, convenis i unitats.
 2. Tenir coneixement dels principis fisicoquímics fonamentals que regeixen la química i les relacions entre les seves àrees.
 3. Tenir coneixement dels principals elements i compostos orgànics i inorgànics, així com biomolècules, les seves rutes sintètiques i la seva caracterització.
 4. Tenir coneixement dels processos de mesura en química per extreure informació (bio)química de qualitat sobre objectes naturals i artificials.
 5. Tenir coneixement de l’impacte pràctic de la química en la vida: indústria, medi ambient, farmàcia, salut, agroalimentació, etc.
 6. Tenir coneixement de les operacions unitàries de la indústria química i altres de relacionades.
 7. Tenir coneixement dels principis matemàtics i físics bàsics necessaris per a la química.
 8. Tenir coneixement general dels principis necessaris per a la química d’àrees afins a aquesta (biologia i geologia).

Relatives a les habilitats (coneixement)

 1. Demostrar conèixer i comprendre els fets essencials, els conceptes, els principis i les teories de la química per aplicar-los a la pràctica.
 2. Demostrar habilitats per identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament estratègic.

Relatives a les habilitats (pràctica-laboratori)

 1. Demostrar habilitats per a la feina al laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
 2. Demostrar habilitats per a l’ús adequat de la instrumentació química estàndard i el seu monitoratge.
 3. Demostració inicial d’habilitats per planificar, dissenyar i executar experiments químics.
 4. Demostrar habilitats per als càlculs numèrics i la interpretació de les dades experimentals, amb especial èmfasi en la precisió i l’exactitud
 5. Demostrar habilitats per a la manipulació segura de mostres biològiques amb finalitats analítiques o preparatives en laboratoris biosanitaris.


Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)