UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Competències grau de Biologia

Generals

 1. Desenvolupar habilitats interpersonals, i el compromís amb valors ètics i de drets fonamentals, en especial els valors d’igualtat i capacitat.
 2. Desenvolupar capacitats analítiques i sintètiques, d’organització i planificació així com de resolució de problemes en l’àmbit de la biologia.
 3. Tenir capacitat per utilitzar les eines informàtiques i estadístiques adequades en cada àmbit d’estudi biològic i de gestió de la informació.
 4. Tenir capacitat per comprendre la literatura científica en biologia i adquirir habilitats de comunicació oral i escrita així com de coneixement d’anglès.
 5. Desenvolupar habilitats encaminades cap a l’aprenentatge autodirigit i autònom, el raonament crític i el treball en equip multidisciplinari.
 6. Adquirir capacitats de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor basant-se en la creativitat, la qualitat i l’adaptació a noves situacions.

Específiques

 1. Capacitat per integrar una visió multidisciplinària dels processos i els mecanismes de la vida, des de l’àmbit molecular i cel·lular fins al d’organismes i ecosistemes.
 2. Reconèixer i aplicar de manera correcta teories, paradigmes, conceptes i principis en relació amb les ciències biològiques, així com adquirir familiaritat amb la nomenclatura, la classificació i la terminologia en l’àmbit de la biologia.
 3. Tenir capacitat de comprendre i integrar les bases moleculars, estructurals, cel·lulars i fisiològiques dels diferents components i nivells de la vida en relació amb les diverses funcions biològiques.
 4. Obtenir i integrar línies d’evidència adequades per formular hipòtesis en l’àmbit biològic, coneixent i aplicant el mètode científic.
 5. Tenir capacitat per treballar amb mostres biològiques de manera contextualitzada i dur a terme tasques al laboratori amb seguretat tant individualment com en equip.
 6. Tenir capacitat d’anàlisi i interpretació de dades en l’àmbit de la biologia d’organismes i sistemes en relació amb els fonaments teòrics.
 7. Tenir capacitat per planificar i prendre decisions en recerques biològiques.
 8. Tenir capacitat d’interpretació crítica i informada i comunicació de dades de recerca biològica a partir de dades, textos, articles científics i informes.
 9. Tenir capacitat de recollir de manera ambientalment ètica, segura i adequada mostres biològiques i evidències en el medi natural terrestre i marí tant individualment com en grup.
 10. Fer anàlisis i projectes relacionats amb la biodiversitat i adquirir sensibilitat per temes mediambientals
 11. Redactar informes d’impacte ambiental de les activitats humanes en el medi natural.
 12. Fer estudis i comunicar resultats en l’àmbit de la biomedicina, la salut pública, la tecnologia mediambiental i la divulgació científica.
 13. Fer diagnòstics i anàlisis a partir de mostres biològiques humanes o procedents de qualsevol altre organisme.


Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)