UIB
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Normativa de permanència

Alumnes matriculats per primera vegada a partir del curs 2013-14 (inclòs)

Cada alumne a temps complet ha de superar 24 crèdits el primer any i 60 els dos primers anys. En el diagrama següent hi ha resumida aquesta condició de la normativa de permanència:diagrama permanencia

La normativa de permanència també estableix que els estudiants de grau:s'han de matricular:

de totes les assignatures de formació bàsica que els quedin pendents de cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior.

de totes o totes menys una de les assignatures obligatòries d’un semestre dels cursos anteriors per poder-se matricular d’assignatures obligatòries del mateix semestre d’un curs superior.

Una assignatura anual es computarà com una assignatura en cada semestre de la meitat dels crèdits totals, excepte quan el pla d’estudis hagi fixat un altre repartiment. Així mateix, les pràctiques externes curriculars que no estiguin definides com a assignatures optatives al pla d’estudis tindran la consideració d’assignatures obligatòries. de totes les assignatures que li quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.

Veure Normativa

Alumnes matriculats per primera vegada el curs 2012-13 o abans

Vegeu Normativa

Informació estudis de grau
Normatives
Facultat

Contacte Follow @FCienciesUIB
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma.
Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació

Web UIB


FC http://fciencies.uib.es
Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)