ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Biologia 2018-19

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 65

Presentats a febrer: 6, a juny: 36, a setembre: 22

Adrover Vicens, Miquel
3455 | Els plàstics com a vectors de dispersió dels foraminífers.
Tutelat10 per Mateu Vicens, Guillem
Exposició i defensa: juny

Amtil Ouahdi, Ilias
3334 | Estudio de la dieta de marta, Martes martes, en la Sierra de Tramuntana, Mallorca.
Tutelat per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Arbona Sampol, Naomi
3376 | Ritmes circadiaris i qualitat de son a adolescents: comparació de dos grups d'edat
Tutelat per Nicolau Llobera, M. Cristina
Exposició i defensa: juny

Arbós Cabot, Bartomeu
3461 | Caracterització ecològica de l'ecosistema aquàtic en una piscina natural.
Tutelat9 per Ferriol Buñola, Pere
Exposició i defensa: setembre

Ballester Capellà, Llorenç
3369 | Revisión bibliográfica sobre el uso de variables cualitativas en el ámbito de la ecología terrestre.
Tutelat per Garcia Ple, Carme
Exposició i defensa: juny

Baranda Martínez-Abascal, Diego
3430 | Identificació de gens diana de miRNAs associats a pronòstic funcional de l'ictus isquèmic.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny

Barceló Mascaró, Gabriel Jaume
3370 | ESTUDI DE LA TOLERÀNCIA A L'HERBIVORIA EN DUES ESPÈCIES ENDÈMIQUES DEL GÈNERE HIPPOCREPIS DE MALLORCA I EIVISSA.
Tutelat per Cardona Ametller, Carles
Exposició i defensa: setembre

Bedoya Alcocer, Nadia Andrea
5025 | Malaltia de Crohn: estat actual dels aspectes genètics, clínics i epidemiològics.
Tutelat per Castro Ocón, José Aurelio
Exposició i defensa: setembre

Campoy Altés, Mireia
3444 | Caracterització morfològica i ecofisiològica de plantes basals.
Tutelat per Flexas Sans, Jaume
Exposició i defensa: setembre

Company Ferrer, Jaume
3310 | El paper de s'Albufera de Mallorca en la protecció del medi marí.
Tutelat per Vaquer Sunyer, Raquel
Ponent: Martínez, Antoni
Exposició i defensa: febrer

Cornejo Toledo, Enrique
3460 | Respuesta al estrés de gramíneas polares y cultivos: la importancia de la inversión de los recursos en hoja.
Tutelat5 per per Gago Mariño, Jorge
Ponent: Flexas Sans, Jaume
Exposició i defensa: setembre

Crespí Mas, Maria de la Pau
3404 | Els macròfits de l'Albufera de Mallorca.
Tutelat10 per Gil Vives, Lorenzo
Exposició i defensa: setembre

De Dios García, Helena
3439 | Evaluation of personalized medicine as possible therapeutical approach in oncology.
Tutelat9 per Vögler, Bernhard Olvier
Exposició i defensa: juny

Delgado Vázquez, Aitor
3410 | Búsqueda e identificación de interrelaciones nutrigenómicas entre obesidad y desórdenes de tipo cognitivo.
Tutelat9 per Serra Vich, Francisca
Exposició i defensa: juny

Dunjó Arribas, Ana
3423 | Función del órgano pineal en la regulación del ritmo circadiano del lacértido Gallotia galloti.
Tutelat per Akaarir El ghourri, Mourad
Exposició i defensa: juny

Estaràs Valadés, Laura
3454 | Estudi de la biocenosi de foraminífers associada a les esponges (Phylum Porifera).
Tutelat9 per Mateu Vicens, Guillem
Exposició i defensa: setembre

Estévez Alapont, Miguel Ángel
5046 | Neurotoxicidad inducida por metanfetamina en ratas adolescentes: supervivencia de neuronas jóvenes en el hipocampo.
Tutelat per García Fuster, Ma.Julia
Exposició i defensa: setembre

Ferretjans Ferragut, Miquel
3426 | Interacció inter-domini de poblacions microbianes.
Tutelat5 per per Rosselló Móra, Ramon
Ponent: Bennasar Figueras, Antoni
Exposició i defensa: setembre

Ferriol Fernández, Caterina
3446 | Identificació d'esponges marines del circalitoral de Mallorca i Menorca.
Tutelat per Ferriol Buñola, Pere
Exposició i defensa: juny

Font Bosch, Barbara
3433 | Anàlisi de l'efecte neuro-protector sobre les capacitats cognitives d'un tractament de micro-immunoteràpia administrat de forma intranasal a rates velles.
Tutelat10 per Esteban Valdés, Susana
Exposició i defensa: juny

García Da Vila, Alfonso
3424 | Efectos de diferentes ritmos de luz-oscuridad sobre el sistema circadiano endógeno del lacértido Gallotia galloti.
Tutelat per Akaarir El ghourri, Mourad
Exposició i defensa: juny

Gili Mas, Maria
3367 | Desenvolupament de les assignatures de biologia d'ESO mitjançant el seguiment de notícies de divulgació científica aparegudes en els mitjans de comunicació.
Tutelat per Bennàsar Roig, Antoni
Exposició i defensa: juny

Guardiola Perelló, Maria
3418 | Avaluació de l'estat fisiològic de la Posidonia oceanica a zones portuàries mitjançant biomarcadors d'estrès oxidatiu.
Tutelat per Tejada Gavela, Silvia
Exposició i defensa: juny

Herrero Sotelo, Agostina Ailin
3402 | APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA NUTRICIÓN PARA ESTUDIANTES DE E.S.O.
Tutelat9 per Bennàsar Roig, Antonio José
Exposició i defensa: juny

Horrach Munar, Maria Magdalena
3462 | La urbanització de la fauna silvestre. Efectes en ecosistemes insulars, en un context global.
Tutelat per Paredes Esquivel, Claudia Caterina
Exposició i defensa: juny

Jirku, Magdalena Adriana
3456 | Efectos de la incidencia de la luz sobre el ritmo sueño-vigilia, la calidad de sueño y las repercusiones en el rendimiento académico, en una población escolar.
Tutelat10 per Nicolau Llobera, M. Cristina
Exposició i defensa: juny

Jones Albertí, Laura Leslie
3465 | Uso de modelos ideales de distribución libre y despótica para explicar la selección de hábitat por colibríes.
Tutelat9 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Juan Amengual, Mateo
3409 | Patrones de biodiversidad de invertebrados bentónicos en ecosistemas portuarios de Mallorca.
Tutelat per Capa Corrales, María
Exposició i defensa: setembre

Julià Smit, María Micaela
3452 | Estudio de la ingesta de microplásticos en doradas expuestas a una dieta enriquecida con plásticos.
Tutelat9 per Deudero Company, Maria de la Salud
Ponent: Mateu Vicens, Guillem
Exposició i defensa: setembre

Kirchhofer Cañellas, Pilar
3411 | Reacciones adversas a los alimentos: intolerancias versus alergias, aplicación de las técnicas moleculares para su diagnóstico y valoración de la utilidad clínica de los test de sensibilidad alimentaria.
Tutelat10 per Oliver Vara, Paula
Exposició i defensa: juny

Leiva Julià, Aïxa Maria
3413 | Ecologia dels odonats de Mallorca: ús de dipòsits artificials d'aigua com a punt de reproducció.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: setembre

Llodrà Llabrés, Joana Maria
3417 | Anàlisi de la hivernació del tord (Turdus philomelos) a l'illa de Mallorca: variacions a escala temporal.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

López Fernández, Miguel Àngel
3436 | Identificación de la proteína responsable de producir una banda inespecífica de 75 kDa en los inmunoblots para la proteína Sirtuina 1 en muestras cerebrales de rata.
Tutelat10 per Moranta Mesquida, David
Exposició i defensa: juny

Martí Llull, Aina
3284 | Estudi de l'efecte de l'incendi d'Andratx sobre la fisiologia de les 4 principals espècies rebrotadores i de la qualitat del sòl per a la regeneració d'ecosistemes mediterranis.
Tutelat per Gago Mariño, Jorge
Ponent: Flexas Sans, Jaume
Exposició i defensa: juny

Martínez Mas, Víctor
3421 | Caracterització de la biologia reproductiva d'Hypericum balearicum L. (Guttiferae) en poblacions de mitjana altitud.
Tutelat10 per Cursach Seguí, Joana
Exposició i defensa: setembre

Martín Manera, Victoria
3414 | Caracterització demogràfica de la població de calàpets (Bufotes balearicus) al parc natural de Mondragó.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Martín Reina, Aida
3459 | Propuesta experimental para evaluar intervención cronoterapéutica con Brintellix® en pacientes con trastorno depresivo mayor y calidad de sueño con prueba piloto.
Tutelat10 per Cañellas Dols, Francesca
Exposició i defensa: juny

Mercadal Frontera, Pau
3449 | Estudi de l'anatomia del sistema sensorial i l'aparell bucal dels vectors del bacteri Xylella fastidiosa.
Tutelat per Miranda Chueca, Miguel Ángel
Exposició i defensa: setembre

Mfakker Fuster, Fatima
3412 | Representación de la flora Balear en las bases de datos de códigos de barras de ADN.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Minguell Miranda, Júlia
3435 | Anàlisi dels nivells de les monoamines (noradrenalina, serotonina i dopamina), dels seus metabòlits i dels seus precursors, en telencéfal i cerebel de dorada joves (Sparus aurata) mantingudes amb enriquiment ambiental.
Tutelat10 per Moranta Mesquida, David
Exposició i defensa: juny

Moñino Sánchez, Andrea
3463 | Caracterización de la expresión génica de las isoformas de Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) en células humanas.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny

Morro Gutierrez, Alberto
3300 | Estudio del rol de las proteínas tau en las enfermedades neurodegenerativas.
Tutelat per Lladó Vich, Jerònia
Exposició i defensa: setembre

Moya Rojas, Irene
3374 | Exposición a la luz para la prevención y/o mejora de la cronodisrupción en ancianos institucionalizados afectos de demencia tipo Alzheimer: estudio piloto.
Tutelat per Nicolau Llobera, M. Cristina
Exposició i defensa: setembre

Munar Vallespir, Francesca Maria
3437 | Principals interaccions nutrigenètiques en la prevenció de l'obesitat.
Tutelat per Picó Segura, Catalina
Exposició i defensa: febrer

Nolla Martí, Borja
3415 | Estudi de les relacions tròfiques de les aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica a la Serra de Tramuntana.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Ortiz Ferrà, Marina
3458 | Paper dels microRNAs mitocondrials (mitomiRs) en patologia humana.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny

Ostos Ruano, Ana
3393 | Efecto del rango social sobre el ritmo sueño-vigilia de los grandes simios.
Tutelat per Akaarir El Ghourri, Mourad
Exposició i defensa: febrer

Pizà Morell, Maria Isabel
3422 | Efectes de l'herbivorisme sobre l'èxit reproductiu d'Anacamptis longicornu (Poir.) R. M. Bateman, Pridgeion & M. W. Chase, una orquídea amb engany alimentari del Mediterrani occidental.
Tutelat10 per Cursach Seguí, Joana
Exposició i defensa: setembre

Quetglas Llobera, Aina
3494 | Estudi morfomètric de poblacions de l'aritja (Smilax aspera L.) de l'illa de Mallorca.
Tutelat per Mus Amézquita, Mauricio
Exposició i defensa: setembre

Quetgles Nadal, Júlia
3288 | Estudi de la coberta vegetal silvestre a dos conreus experimentals de vinya (Vitis vinifera L.).
Tutelat per Mus Amézquita, Mauricio
Exposició i defensa: febrer

Ramirez Paulino, Mildred
3362 | Aplicació al estudis de secundària del tema: La nutrició de les plantes.
Tutelat per Bennàsar Roig, Antoni
Exposició i defensa: setembre

Ramis Pozuelo, Sonia
3457 | Comparación de características anatómicas y fotosintéticas de especies de helechos sensibles y tolerantes a la desecación.
Tutelat10 per Flexas Sans, Jaume
Exposició i defensa: febrer

Regalado Oneto, Daniel
5042 | Revisión de las técnicas y avances en la inmunoterapia contra el cáncer.
Tutelat per Miralles Socías, Antonio
Exposició i defensa: setembre

Reynés Fanals, Francesca
3419 | Control de la disponibilidad de hierro y fósforo a los fijadores de nitrogeno asociados a Posidonia oceanica en experimento en el campo.
Tutelat9 per Agawin Romualdo, Nona Sheila
Exposició i defensa: juny

Romero Alcarria, Pablo
3400 | Aislamiento e identificación de bacterias marinas con quimiotaxis para hidrocarburos.
Tutelat10 per Nogales Fernández, Balbina
Exposició i defensa: juny

Romo Bosch, Lorena
5037 | Potencial efecte ergogènic de la quercetina: un enfocament nutrigenètic.
Tutelat per Mercader Barceló, Josep
Exposició i defensa: juny

Ruiz Garcia, Daniel
3493 | Revisió bibliogràfica sobre els impactes produïts per l'espècie exòtica invasora Vespa velutina.
Tutelat per Leza Salord, Mar
Exposició i defensa: setembre

Seguí Fortin, Neus
3420 | Caracterització de la biologia reproductiva d'Hypericum balearicum L. (Guttiferae) en poblacions de baixa altitud.
Tutelat10 per Cursach Seguí, Joana
Exposició i defensa: juny

Serra Perelló, Francesc
3223 | Análisis comparativo de genes de cepas de Pseudomonas.
Tutelat per García-Valdés Pukkits, Elena Isabel
Exposició i defensa: juny

Tomás Gámez, Victoria
3416 | Selecció d'hàbitat de la població de tortuga d'aigua (Emys orbicularis) al parc natural de s'Albufera de Mallorca.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: setembre

Torrens Cifre, Marina
3464 | Combinación del genotipado del gen PATJ con el ratio linfócitos/neutrófilos para mejorar las escalas clínicas predictivas de pronóstico funcional del ictus isquemico.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny

Tortella Bernat, Antoni
3377 | Interaccions entre l'estrès, els ritmes d'activitat-repòs i els zeitgebers en la rata.
Tutelat per Akaarir El Ghourri, Mourad
Exposició i defensa: febrer

Vert Muñoz, Carolina Rosa
5045 | Posibles efectos de la administración repetida del psicoestimulante d-anfetamina sobre la expresión de neuronas jóvenes en el hipocampo de ratas adolescentes.
Tutelat per García Fuster, Ma.Julia
Exposició i defensa: juny

Viver Llompart, Gabriel Joan
5036 | Potencial efecte ergogènic de la curcumina.
Tutelat per Mercader Barceló, Josep
Exposició i defensa: setembre

Zaruma Montero, Anderson Sebastián
3403 | Estudio de la diversidad de Pseudomonas.
Tutelat per García-Valdés Pukkits, Elena Isabel
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)