Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Gener 2016

Ampliació de matrícula i TFG

La normativa pròpia del TFG estableix a l'article 1 els requisits per a la matrícula. Un d'ells fa referència a la matrícula dins el termini de matrícula extraordinària i és tenir almenys 174 crèdits europeus dels tres primers cursos i almenys 30 crèdits de quart curs. Atès que el termini d'ampliació de matrícula acaba dia 7 de febrer, abans del tancament de les actes del primer semestre (15 de febrer), es considerarà que els alumnes que en la data del tancament d'actes del primer semestre compleixin el criteri esmentat, "tenir almenys 174 crèdits europeus dels tres primers cursos i almenys 30 crèdits de quart curs", poden sol·licitar la matrícula al TFG en els serveis administratius fins dia 17 febrer a les 13h.

Publicat: 20-gener-2016.


Sol·licitud de places de Pràctiques Externes (segon torn)
Han quedat unes places disponibles per a fer pràctiques externes a les empreses següents:

  • Centre Balear de Biologia Aplicada (8007)
  • IMEDEA (8014B)
  • IDISPA (8040K)
  • IDISPA (8040J)
  • BIPSIN (8006)
  • WillKill (8022)
  • MeteoClim Services (8026)

En els següents enllaços hi ha la descripció de les tasques proposades i les restriccions, si escau, sobre l'horari.

L'enviament de sol·licituds s'ha de fer a través d'aquest formulari.
Termini per enviar sol·licituds: 3 de febrer de 2016 a les 13h.

Publicat: 26-gener-2016.


EXÀMENS GLOBALS PRIMER SEMESTRE dels estudis de grau (definitius)


Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 17 de desembre de 2015 a les 14h.
(L'article 29 del R.A. estableix com a termini general dia 15 de desembre, però a la Facultat de Ciències, s'amplia fins a dia 17 de desembre).
La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital.

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerectord’Ordenació Acadèmica. Terminis i Informació.

Publicat: 4-desembre-2015.


Es pot pujar nota?

En el període d’avaluació extraordinari.L''article 34 del Reglament acadèmic estableix: "Mitjançant escrit adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el període extraordinari." Atès que el Reglament no indica un termini per fer la sol·licitud, a la Facultat de Ciències es fixà que l'escrit s'ha de presentar en els serveis administratius abans de les 13h del divendres anterior a la setmana de l'examen. Si l'alumne presentés l'escrit abans del tancament d'actes, el professor podrà posar "no presentat" a l'acta; si ho comunica després, serà necessari fer una rectificació a l'acta.
En el període d’avaluació complementari. El Reglament no fa referència a l’opció de sol·licitar pujar nota en el període d’avaluació complementari. Per coherència entre els dos períodes d’avaluació i entre totes les assignatures, establim que els alumnes ho poden sol·licitar per escrit al professorat directament, dels elements que siguin recuperables, amb renúncia de la qualificació obtinguda. I de la mateixa manera que en el període extraordinari, la qualificació final es calcularà usant la nova qualificació.

Publicat: 15-gener-2016.


Aules per estudi

A més de la Biblioteca, podeu anar a les aules indicades a continuació. Si a més d'estudiar necessitau parlar amb els companys, anau a l'aula de Treballs en grup perquè us demanam que guardeu silenci dins l'aula d'estudi.


Publicat: 22-gener-2016.

Aules setmana del 18 al 22 de gener.
Publicat: 15-gener-2016.


Ampliació de matrícula

El termini d'ampliació de matrícula a la Facultat de Ciències és del 25 de gener a les 9 al 7 de febrer a les 23:59 hores (des del dilluns abans a la setmana d'inici de classes fins el divendres de la primera setmana del segon semestre). Si estau interessats en l'ampliació de matrícula, consultau la informació general i la normativa específica de la facultat (les normatives específiques estan a l'apartat "Normatives pròpies" del menú).

Publicat: 11-gener-2015.


Avançament avaluació del TFG

Recordau que el termini per demanar l'avaluació anticipada del Treball de fi de grau és de l'11 al 15 de gener. L'avaluació ordinària és en el mes de juny. En cas que volgueu aplaçar l'avaluació al setembre, ho haureu de sol·licitar en el termini establert en el calendari del TFG que trobareu a l'apartat Treball de fi de grau del menú.

Publicat: 11-gener-2015.


Curs bàsic de prevenció de riscs laborals

Del 16 de febrer al 26 d’abril de 2016, els dimarts i dijous de 17 a 19 hores es fa el curs de 30h de prevenció de riscs laborals. Informació addicional.

Publicat: 18-desembre-2015.


Aules dels controls

Les aules reservades per fer els controls agrupades per estudi i ordenades per nom de l'assignatura.
S'han hagut de canviar algunes aules reservades inicialment a l'edifici Ramon Llull. Els canvis estan marcats en vermell (11-novembre-2015).

Publicat: 20-octubre-2015


Assignació de places de Pràctiques externes 2015-2016
En l'assignació provisional hi pot haver canvis i retirades de places. Els candidats heu d'estar atents a l'adreça de correu electrònic que teniu donada d'alta a UIBdigital perquè és l'adreça a la qual l'entitat us escriurà per convocar-vos a l'entrevista i, arribat el moment, els serveis administratius us comunicaran que heu d'anar a matricular-vos. A final del mes de gener, aproximadament, s'obrirà un segon termini per sol·licitar places per a les places lliures.
Publicat: 21-setembre-2015.Facultat ↵
Diversos