Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Febrer 2016

Període d'avaluació extraordinària del primer semestre 29 feb - 7 mar 2016


Publicat: 19-febrer-2016.

Ampliació de matrícula i TFG

La normativa pròpia del TFG estableix a l'article 1 els requisits per a la matrícula. Un d'ells fa referència a la matrícula dins el termini de matrícula extraordinària i és tenir almenys 174 crèdits europeus dels tres primers cursos i almenys 30 crèdits de quart curs. Atès que el termini d'ampliació de matrícula acaba dia 7 de febrer, abans del tancament de les actes del primer semestre (15 de febrer), es considerarà que els alumnes que en la data del tancament d'actes del primer semestre compleixin el criteri esmentat, "tenir almenys 174 crèdits europeus dels tres primers cursos i almenys 30 crèdits de quart curs", poden sol·licitar la matrícula al TFG en els serveis administratius fins dia 17 febrer a les 13h.

Publicat: 20-gener-2016.


Sol·licitud de places de Pràctiques Externes (segon torn)
Han quedat unes places disponibles per a fer pràctiques externes a les empreses següents:

  • Centre Balear de Biologia Aplicada (8007)
  • IMEDEA (8014B)
  • IDISPA (8040K)
  • IDISPA (8040J)
  • BIPSIN (8006)
  • WillKill (8022)
  • MeteoClim Services (8026)

En els següents enllaços hi ha la descripció de les tasques proposades i les restriccions, si escau, sobre l'horari.

L'enviament de sol·licituds s'ha de fer a través d'aquest formulari.
Termini per enviar sol·licituds: 3 de febrer de 2016 a les 13h.

Publicat: 26-gener-2016.


Ampliació de matrícula

El termini d'ampliació de matrícula a la Facultat de Ciències és del 25 de gener a les 9 al 7 de febrer a les 23:59 hores (des del dilluns abans a la setmana d'inici de classes fins el divendres de la primera setmana del segon semestre). Si estau interessats en l'ampliació de matrícula, consultau la informació general i la normativa específica de la facultat (les normatives específiques estan a l'apartat "Normatives pròpies" del menú).

Publicat: 11-gener-2015.


Es pot pujar nota?

En el període d’avaluació extraordinari.L''article 34 del Reglament acadèmic estableix: "Mitjançant escrit adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el període extraordinari." Atès que el Reglament no indica un termini per fer la sol·licitud, a la Facultat de Ciències es fixà que l'escrit s'ha de presentar en els serveis administratius abans de les 13h del divendres anterior a la setmana de l'examen. Si l'alumne presentés l'escrit abans del tancament d'actes, el professor podrà posar "no presentat" a l'acta; si ho comunica després, serà necessari fer una rectificació a l'acta.
En el període d’avaluació complementari. El Reglament no fa referència a l’opció de sol·licitar pujar nota en el període d’avaluació complementari. Per coherència entre els dos períodes d’avaluació i entre totes les assignatures, establim que els alumnes ho poden sol·licitar per escrit al professorat directament, dels elements que siguin recuperables, amb renúncia de la qualificació obtinguda. I de la mateixa manera que en el període extraordinari, la qualificació final es calcularà usant la nova qualificació.

Publicat: 15-gener-2016.
Facultat ↵
Diversos