Universitat de les Illes Balears
 Facultat de Ciències

Facultat de Ciències/ Ensenyaments / Llicenciatura de Física / Programes. Any acadèmic 2008-2009

Pla d'estudis de la Llicenciatura de Física.

Any d'inici:1997, Codi:FIS2 (BOE de 17de desembrede1997)

PRIMER CURS
Codi Assignatures troncals Codi Assignatures obligatòries

1449

Mètodes Matemàtics I

1468

Física

1460

Mètodes Matemàtics II

1463

Fonaments matemàtics de les tècniques experimentals

1461

Tècniques experimentals I

   
 Anàlisi de dades experimentals

SEGON CURS
Codi Assignatures troncals Codi Assignatures obligatòries

1448

Mecànica i ones I

0662

Física numèrica

0647

Mecànica i ones II

   

2263

Mètodes Matemàtics III

   

2262

Òptica

   

2264

Tècniques experimentals II

   

1462

Termodinàmica I

   

TERCER CURS
Codi Assignatures troncals Codi Assignatures obligatòries

2260

Electromagnetisme

2288

Experimentació en Física dels Fluids **

2261

Física quàntica

0695

Física dels Fluids **

0690

Mecànica teòrica **

   

2265

Tècniques experimentals III

   

0661

Termodinàmica II

   

**Assignatura de segon cicle amb prerequisit de matriculació (vegeu l'apartat de règim d'accés al segon cicle)

QUART CURS
Codi Assignatures troncals Codi Assignatures obligatòries

0668

Electrodinàmica clàssica

0692

Ampliació de Física estadística

2284

Electrònica I

0693

Ampliació de Mecànica quàntica

0669

Electrònica II

2287

Experimentació en Electrònica

0688

Física estadística

   

0689

Mecànica quàntica

   

 

CINQUÈ CURS
Codi Assignatures troncals Codi Assignatures obligatòries

0687

Física de l'Estat Sòlid

2289

Experimentació en Física de Materials

0696

Física Nuclear i de Partícules

2290

Experimentació en Física Nuclear

   

0694

Física Atòmica i Molecular

   

0697

Física Computacional

   

2285

Introducció a la Física de l'Estat Sòlid

 

OPTATIVES DE PRIMER CICLE que s'impartiran l'any acadèmic 2008-09 (es poden cursar dues assignatures com a màxim)

Codi Assignatures Codi Assignatures
4802
Enllaç químic i estructura de la matèria ***
4832
Fonaments de Química Ambiental
0663
Expressió gràfica ***

0664

Teoria de Circuits

0618

Física del medi ambient

 

*** Aquesta assignatura s'impartirà en el sistema de crèdits ECTS adaptada al espai europeu d'Educació superior

 

OPTATIVES DE SEGON CICLE que s'impartiran l'any acadèmic 2008-09

(s'han de cursar sis assignatures com a mínim)
Codi Assignatures Codi Assignatures
2272
Astrofísica
2281
Oceanografia Física

2283

Ampliació d'Electrònica Digital

3027
Optoelectrònica

4829

Ciències dels materials

2274

Relativitat i Cosmologia

3029
Comunicacions Òptiques

3025

Sistemes microelectrònics

2271
Física de l'Atmosfera

3030

Teledetecció

2273
Mecànica Quàntica de Molts Cossos

0722

Treball acadèmicament dirigit *

* Només pot cursar aquesta assignatura l'alumnat que hagi superat prèviament o cursi simultàniament totes les assignatures troncals i obligatòries de la Llicenciatura de Física. Per matricular-se'n, l'estudiant ha de tenir un document que acrediti qui és el director del treball.